Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā

Publicēts 03.10.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. septembra lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.21, 8.§) 2019.gada 2. oktobrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/857, nomā nodota zemes vienības ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 daļa 1,95 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 2. oktobra līdz 2031. gada 1. oktobrim.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 atrodas Silauniekos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); apgrūtinājumi – pierobeža, apgrūtināta piekļuve zemes vienībai. Izsolē nosolītā zemes nomas maksa zemes vienības daļai gadā 101,00 EUR (bez PVN); iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – fiziska persona.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0