Publicējamā informācija par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0035 Rēzeknes novada Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 24.09.2019

1. Nomas objekts – zemes vienība adrese: Asaniški, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7862 007 0035, iznomājamā platība – 2.10 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1.70 ha

2. Nosacītās nomas maksas apmērs gadā (bez PVN) EUR 42.00 EUR/m2 (četrdesmit divi euro 00 centi), kas ir nodrošinājuma nauda , kā arī izsoles sākumcena.

3. Reģistrācijas maksa dalībai izsolē EUR 15.00 ( piecpadsmit euro 00 centi).

4. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” norēķinu kontā: LV26HABA0551046070572

5. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

6. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 04. oktobrim plkst.16.30, Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedības kases kabinetā , adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV – 4622.

7. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole ar augšupejošu soli

8. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē 2019. gada 7. oktobrī , plkst.10.00.

9. Izsoles solis EUR 4.00/m2( četri euro, 00 centi).

10. Nomas objekta raksturojums – augsne iepriekšējos gados netika pļauta, jo ir kā biotopu zālāju platība. Zemes gabals atrodas uz pakalna, augsne mālaina, smagnēja.

11. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, grāmatvedības kases kabinetā darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

12. Kontaktpersona: Komisijas loceklis Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldes dienesta zemes lietu speciālists Viktors Grišunovs tālr: 26415936

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0