Paziņojums par 2014. gada 28. maija zemes nomas līguma Nr.63 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

Publicēts 17.10.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 3. oktobra lēmumu ”Par 2014. gada 28. maija zemes nomas līguma Nr.63 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 42.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0259 ar platību 4,9 ha, ieguva SIA ‘’KRUĶI’’, reģ.Nr.42403001482, juridiskā adrese: Miera iela 4, Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, ar kuru 2019. gada 16. oktobrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.47 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 240,00/gadā (bez PVN).

Līgums turpina 2014. gada 28. maijā noslēgtā līguma noteiktās saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 30. novembrim.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0259 kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0