Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0622 Nautrēnu pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 22.10.2019

Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0622 Nautrēnu pagastā nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0226. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN) 44,00 (četrdemit četri euro 00 centi) gadā, izsoles solis EUR 4,00 (četri euro 00 centi). Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.

4. Izsoles vieta un datums –Nautrēnu pagasta pārvaldes telpas, “Pagastmāja” , Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 10.novembrī plkst.10.00.

5. Nomas līguma termiņš- 12 gadi.

6. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 44,00 ( četrdesmit četri EUR 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).

7. Nodrošinājuma nauda jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” kontā LV44HABA0551046048229, banka SWEEDBANK, kods: HABALV22.

8. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

9. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 10. novembra plkst. 9.30 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienības” struktūrvienības „Nautrēnu pagasta pārvalde” lietvedībā, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4619.

10. Izsoles objekta raksturojums: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu6874 001 0226, Bilinski, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 2,0 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme- 2,0 ha. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Piekļūšana objektam apgrūtināta, no no pagasta koplietošanas ceļa, ir jāpanāk vienošanās ar apkārtējo zemju īpašniekiem par tālākām piekļuves iespējām.

11. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 29203135.

12. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Nautrēnu pagasta pārvalde” lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

13. Zemes nomas līguma projekts -skatīt izsoles_noteikumos.

izsole_foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0