Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0441 izsoles rezultātiem

Publicēts 21.11.2018

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 15. novembra lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0441, Silmalas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.” (protokols Nr.24, 9 §), 2018. gada 16. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.36, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0441- 4,17 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 15.11.2018 un ir spēkā līdz 14.11.2030.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0