Zemes nomas tiesību izsole Pušas pagastā

Publicēts 10.12.2018

Izsoles objekts – neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0522,Dorotpolē, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā zemes platība 2,44 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 2,44 ha.

Objekta izsoles sākumcena ir 47.00 EUR (Četrdesmit septiņi euro 00 centi) , kas ir vienāda ar objekta sākotnējo aprēķināto nomas maksu gadā ( bez PVN).

Nomas tiesību izsoles solis – 3.00 EUR (trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 47.00 (četrdesmit septiņi euro 00 centi)

Reģistrācijas nauda 15.00 EUR (Piecpadsmit euro 00 centi)

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsoles nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda jāieskaita Maltas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr. 90000048449, AS Swedbank, bankas kods HABALV2X, kontā LV 03HABA0551031900644.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-25444094.

Izsoles dalībniekus reģistrē Pušas pagasta pārvaldē pēc adreses: Parka iela1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, pagasta pārvaldes kasieres-lietvedes kabinetā līdz 2018. gada 20. decembra plkst. 9:00.

Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvalde telpās, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, 2018. gada 20. decembrī plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvaldē pie kasieres-lietvedes darba laikā no plkst. 8.00-16.00.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0