Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 10.12.2018

Izsoles veids: mutiska izsole
Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7888 014 0263
Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā neapbūvēta zeme
Administratīvā teritorija: Silmalas pagasts
Atrašanās vieta: “Gornica”
Iznomājamā platība: 1,7 ha
Zemes vienība uzmērīta: Nē
Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē
Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101
Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
Konstatēti apgrūtinājumi: sanitārā aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi, nav meliorācijas sistēmas.
Cita informācija: augsne vairākus gadus nav bijusi apstrādāta. Zemes gabals izkārtots nelīdzenā, kalnainā vietā ar nogāzi. Piekļuve nodrošināta pa servitūta ceļu.
Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis.
Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesības iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 05.12.2030.).
Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 39,00 (gadā par zemes vienību).
Pieteikšanās termiņš: līdz 19. decembrim, plkst.9.00.
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 19. decembrī, plkst.10.00.
Pieteikšanās vieta: Silmalas pagasta pārvalde
Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Silmalas pagasta zemes lietu speciālisti Marinu Borisovu pa tālruni: 28223706.

Grafiskie attēli
DSCF7296

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0