Publicēts 04.01.2017
Uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrāde
Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada dome 2016. gada 3. novembra sēdē pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (protokols Nr.25, 1. §).
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 28.12.2014
Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāns
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 18.decembrī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums Nr.29, 4.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 1.pielikuma apstiprināšanu”. Ar šo lēmumu tiek apstiprinātas pielikumā minētās uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanas projektu idejas, kuras pašvaldība plāno realizēt 2016.-2018. gadu laikā, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2013
Apstiprināts jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.08.2013
Apstiprināti Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2013
Sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgo redakciju
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2013.gada 20.jūnija sēdē pieņemto lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu ” (protokols Nr.16, 1.§), ir apstiprināta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam un Vides pārskata projekta galīgā redakcija. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgā redakcija, sabiedrības informēšanas nolūkos, tiek publiskota pašvaldības mājaslapā sadaļā „Aktualitātes” un „Attīstības plānošana - Sabiedrības līdzdalība” laika periodā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 22.jūlijam. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšana saistošo noteikumu veidā paredzēta 2013.gada augustā. Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 "Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2013
Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2013.gada 20.jūnija sēdē pieņemto lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu ” (protokols Nr.16, 1.§) ir apstiprināta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam un Vides pārskata projekta galīgā redakcija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.03.2013
Paziņojums par Rēzeknes novada plānošanas dokumentu publisko apspriešanu
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2012
Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu pilnveidošanu
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2012
Rēzeknes novada plānošanas dokumentu 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2012
Uzsākta Rēzeknes novada plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešana
 Lasīt vairāk