Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu pilnveidošanu

Publicēts 07.12.2012

No 2012.gada 26.septembra līdz 2012.gada 8.novembrim norisinājās Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas,  Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Apkopojot sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus un institūciju atzinumus, 2012.gada 6.decembrī Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta pirmās redakcijas pilnveidošanu un Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam darba uzdevuma precizēšanu” (protokols Nr.25, 2.p.). Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju plānots sagatavot līdz 2013.gada martam, kad tā atkārtoti tiks nodota publiskai apspriešanai un atvērta priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanai.

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 “Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Lēmums par plānošanas dokumentu pilnveidošanu

Precizētais teritorijas plānojuma darba uzdevums

33937413760366020_l
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0