Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu

Publicēts 20.06.2013
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2013.gada 20.jūnija sēdē pieņemto lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu ” (protokols Nr.16, 1.§) ir apstiprināta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam un Vides pārskata projekta galīgā redakcija.

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgā redakcija sabiedrībai tiks publiskota pašvaldības mājaslapā sadaļā „Aktualitātes” laika periodā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 22.jūlijam. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšana saistošo noteikumu veidā paredzēta 2013.gada augustā. Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 “Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

rezeknes-novada-domes-lemumspar-galigas-redakcijas-apstiprinasanu.pdf

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0