Paziņojums par Rēzeknes novada plānošanas dokumentu publisko apspriešanu

Publicēts 21.03.2013
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.marta sēdes lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (protokols Nr.7, 2.§), ir uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana, kas norisināsies no 2013.gada 25.marta līdz 2013.gada 15.aprīlim.

Ar plānošanas dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā internetā, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā (27.kabinets, kontakttālrunis: 64607205, 64607189), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē darba dienās no plkst.8:30 – 11:45 un 12:15 – 16:30. Teritorijas plānojuma kartes izdrukātā veidā ir apskatāmas pagastu pārvalžu telpās (informācija par pagastu pārvalžu darba laikiem un kontaktpersonām pieejama Rēzeknes novada mājas lapā internetā sadaļā „Pagastu pārvaldes”).

Viedokli par izstrādāto plānošanas dokumentu pilnveidoto redakciju publiskās apspriešanas laikā var iesniegt rakstiski Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, kā arī visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšana saistošo noteikumu veidā paredzēta 2013.gada augustā.

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 “Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

33937413760366020_l

Rēzeknes novada domes lēmums par pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

PAGASTU KARTES

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta pielikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskata projekts

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0