Paziņojums par 2014. gada 26. maija zemes nomas līguma Nr.60 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

Publicēts 21.01.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par 2014. gada 26. maija zemes nomas līguma Nr.60 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.28, 48.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0362 ar platību 1,5 ha, 7888 013 0137 ar platību 2,4 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.02 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7888 012 0362 EUR 80,00/gadā (bez PVN); zemes vienībai 7888 013 0137 EUR 125,00/gadā (bez PVN).

Līgums turpina 2014. gada 26. maijā noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 26. maijam.

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0362, 7888 013 0137, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0