Informācija par zemes nomas līguma Nr.28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Kantinieku pagastā

Publicēts 03.02.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. decembra lēmumu ”Par 2008. gada 25. augusta zemes nomas līguma Nr.28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Kantinieku pagastā” (protokols Nr.27, 43.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0144 ar platību 3,37 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 12. decembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/1103 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7860 004 0144 EUR 80,00/gadā (bez PVN.

Līgums turpina 2008. gada 25. augusta noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2030. gada 25. augustam.

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 004 0144, kas atrodas Kantinieku pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0