Rēzeknes novada domes sēde (06.08.2015.)

Publicēts 27.07.2015

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 6.augusta saistošo noteikumu Nr.57 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

2. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 16.jūlija saistošo noteikumu Nr.55 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā” precizēšanu

3. Par grozījumiem Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” nolikumā

4. Par grozījumiem Feimaņu pamatskolas nolikumā

5. Par grozījumiem Gaigalavas pamatskolas nolikumā

6. Par grozījumiem Rēznas pamatskolas nolikumā

7. Par grozījumiem Verēmu pamatskolas nolikumā

8. Par grozījumiem Dricānu vidusskolas nolikumā

9. Par grozījumiem Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas nolikumā

10. Par grozījumiem Nautrēnu vidusskolas nolikumā

11. Par grozījumiem Tiskādu vidusskolas nolikumā

12. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības „Kalnmale 1” ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0413 nomas tiesību izsoli Rikavas pagastā

13. Par kustamās mantas – kravas furgona MERCEDES BENZ 310 – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Lendžu pagastā

14. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 211 HD – izsoles rezultātu apstiprināšanu Dricānu pagastā

15. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai I. K. Dricānu pagastā

16. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai N. N. Vērēmu pagastā

17. Par piekrišanu zemes iegūšanai T. K. īpašumā Audriņu pagastā

18. Par piekrišanu zemes iegūšanai M. L. īpašumā Čornajas pagastā

19. Par piekrišanu zemes iegūšanai A. E. īpašumā Maltas pagastā

20. Par piekrišanu zemes iegūšanai I. B. īpašumā Ozolaines pagastā

21. Par veļas mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu Stružānu pagastā

22. Par pašvaldības transportlīdzekļa SETRA S 309 HD izmantošanas maksas pakalpojuma apstiprināšanu Stružānu pagastā

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu V. D. nekustamajam īpašumam ( ) Lendžu pagastā

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu N. J. nekustamajam īpašumam ( ) Ozolaines pagastā

25. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ), Nautrēnu pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J. B.

26. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Lūznavas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. B.

27. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Pušas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J.K.

28. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Kaunatas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J.K.

29. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Silmalas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no K.L.

30. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Čornajas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. M.

31. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Griškānu pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. P.

32. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Mākoņkalna pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. S.

33. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Ozolmuižas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no G. V.

34. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Sakstagala pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no S. V.

35. Par nekustamā īpašuma „Ezernieki”, Trūpu Čači, Silmalas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no ZS „JUŠU PAKALNS-1”

36. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu A. D. Lendžu pagastā

37. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.S.Stružānu pagastā

38. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu J. P. Stružānu pagastā

39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. H. Stružānu pagastā

40. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ļ. K. Stružānu pagastā

41. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. O. Stružānu pagastā

42. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu L. V. Stružānu pagastā

43. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

44. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem Ilzeskalna pagasta pārvaldei Jāņa Gleizda dzimtas mājvietas labiekārtošanai un atklāšanas pasākuma organizēšanai

45. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Ilzeskalna pagasta pārvaldes administratīvās ēkas remonts”

Protokols
Lēmumi

Domes sēdes audioieraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0