Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā

Publicēts 05.07.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 daļas Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.14, 10.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 ar platību 3,5 ha ieguva z/s ‘’Līčupe’’, reģ.Nr.42401019526, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 83,00 (astoņdesmit trīs euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 05.07.2019 – 30.11.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0