Paziņojums par 2014. gada 22. maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā.

Publicēts 13.09.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16.augusta lēmumu ”Par 2014. gada 22. maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.19, 27.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 002 0374 ar platību 1,95 ha, 7888 002 0391 ar platību 1,4 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 10. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.25 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7888 002 0374 EUR 100,00/gadā (bez PVN); zemes vienībai 7888 002 0391 EUR 72,00/gadā (bez PVN).

Līgums turpina 2014. gada 22. maijā noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 30. novembrim.

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 002 0374, 7888 002 0391, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0