Paziņojums par 2014. gada 2.jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

Publicēts 19.09.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. augusta lēmumu ”Par 2014. gada 2. jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.19, 28.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0250 ar platību 2,16 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 10. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.26 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7888 002 0374 EUR 120,00/gadā (bez PVN).

Līgums turpina 2014. gada 22. jūnijā noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 30. novembrim.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0250, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0