Publicēts 04.07.2019
Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0089 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” telpās, 2019. gada 16. jūlijā plkst.10:15.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts - Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļa 9,0 ha platībā. Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām. Izsoles vieta un datums – Ozolaines pagasta pārvaldes telpas, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 2. jūlijā plkst.11.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles vieta un datums –Silmalas pagasta pārvaldes telpas, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 10. jūlijā plkst.13.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles vieta un datums –Bērzgales pagasta pārvaldes telpas, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 3. jūlijā plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2019
Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ‘’Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 3. jūlijā, plkst.11.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0026 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 22. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/867 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 32 §), 2019. gada 14. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/475, nomā nodota zemes vienības ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0026 daļa 0,3 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0208 iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 17. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/845 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 31 §), 2019. gada 14. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/476, nomā nodota zemes vienība ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0026 - 0,5 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 28. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/897 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 29 §), 2019. gada 12. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/469, nomā nodota zemes vienības ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 daļa 0,93 ha platībā. Līgums turpina 2014. gada 28. aprīlī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 27. aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0172 iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 16. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/837 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 28 §), 2019. gada 12. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/466, nomā nodota zemes vienība ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0172 - 1,5 ha platībā. Līgums turpina 2014.gada 16.aprīlī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 15. aprīlīm.
 Lasīt vairāk