Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0172 iznomāšanu Lendžu pagastā

Publicēts 14.06.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 16. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/837 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 28 §), 2019. gada 12. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/466, nomā nodota zemes vienība ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0172 – 1,5 ha platībā. Līgums turpina 2014.gada 16.aprīlī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 15. aprīlīm.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0172 atrodas Dekšņos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); apgrūtinājumi – pierobeža; platība nav meliorēta.

Sertificētā vērtētāja noteiktā zemes nomas maksa zemes vienībai gadā 75,00 EUR (bez PVN); iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – zemnieku saimniecība “Zelmeņi”, reģ.Nr.42401017934.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0