Publicēts 06.11.2020
Paziņojums par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļas un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli
1. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 ar platību 0,80 ha Čornajas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2020
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0132 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0132. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2020
Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 0295 un 7860 003 0593 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsole
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2020
Paziņojums par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0069 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0069 Čornajas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2020
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienības daļa 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2020
Informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0457 un 7852 007 0128 nomas tiesību izsoles rezultātiem Feimaņu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. jūlija lēmumu “Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0457, 7852 007 0128 Feimaņu pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.18, 6.§) un saskaņā ar izsoles protokoliem no 2020. gada 10.septembra un izsoles Komisijas lēmumu, ir noslēgti divi zemes nomas līgumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2020
Publicējamā informācija par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0177 , Kaunatas pagastā , Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – zemes vienība adrese: Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7862 012 0177, iznomājamā platība – 0.70 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0.70 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2020
Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoles rezultātiem Griškānu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. jūlija lēmumu ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0196 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0197 Griškānu pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi” (protokols Nr.18 , 7.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, ir noslēgti divi zemes nomas līgumi:
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.07.2020
Pašvaldībai piekritīgas zemes vienības izsole
Tiek izsolītas neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0048 Lūznavas pagastā nomas tiesības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.07.2020
Pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7852 003 0457, 7852 007 0128 Feimaņu pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks 2020. gada 10. septembrī, plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” telpās.
 Lasīt vairāk