Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0089 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 04.07.2019

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7894 002 0089

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme. Zemes statuss var tikt mainīts atbilstoši ārējo normatīvo aktu noteikumiem.

Administratīvā teritorija: Stružānu pagasts

Atrašanās vieta: Stružānu pagasts

Iznomājamā platība: iznomājamā zemes platība – 1,00 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1,3 ha,

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem.

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados ir apstrādāta. Zemes gabals ir ar līdzenu reljefu. Augsne ir zemā purva kūdra. Meliorācijas sistēma ir novadgrāvji.

Piekļūšana: Objektam tiek nodrošināta piekļūšana no valsts vietējā autoceļa V557 Dricāni – Rogovka, Stružānu ciemu, Smilšu ielu, Miera un Parka ielas pašvaldības piekritīgām zemes vienībām, starp mazdārziņiem.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis.

Nomas līguma termiņš: 12 (divpadsmit) gadi vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss

Izsoles sākuma nomas maksa: 28,00 EUR (divdesmit astoņi EUR 00 centi) gadā (plus PVN).

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 16. jūlijam, plkst.09.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” telpās, 2019. gada 16. jūlijā plkst.10:15.

Pieteikšanās vieta: Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Stružānu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistu Normundu Mozgi: 27876886.

 Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0