Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ‘’Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 25.06.2019

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7846 007 0236

Zemes vienības statuss: rezerves zemes fonda zeme

Administratīvā teritorija: Čornajas pagasts

Atrašanās vieta: “Melnais Dukstigals”

Iznomājamā platība: 0,90 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: pašvaldības autoceļa aizsargjosla un ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem.

Cita informācija: augsne katru gadu ir bijusi nopļauta. Zemes gabals ir ar īpašu zemes reljefu- stāvs pakalns ar kritumu. Meliorācijas sistēmas nav. Augsne ir izteikti mālaina, smagnēja.

Piekļūšana Objektam ir no no pašvaldības autoceļa -4629 Čornaja – Melnais Dukstigals.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 28,00 (gadā par zemes vienības daļu)

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 3. jūlijam, plkst.10.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 3. jūlijā, plkst.11.00.

Pieteikšanās vieta: Čornajas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26136507.

Izsoles noteikumi

2 3

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0