Publicēts 28.03.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā!
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2019
Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 11. martā, plkst.12.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.02.2019
Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.14.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.02.2019
Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.12.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.02.2019
Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 3. janvāra lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 9.§), 2019. gada 15. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.1, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263- 1,7 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 03.01.2019 un ir spēkā līdz 02.01.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0153 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 30. janvārī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0290 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumu ”Par Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0290 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (protokols Nr.26, 24.§), 2019. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/33, nomā ir nodota pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0290 platībā 1,03 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0289 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumu ”Par Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0289 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (protokols Nr.26, 23.§), 2019. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/32, nomā ir nodota pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0289 platībā 1,12 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.01.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0015 daļas iznomāšanu Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 6. decembra lēmumu ”Par 2013. gada 12. augusta zemes nomas līguma Nr.6.2/14-2013 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.25, 36 §), 2019. gada 4. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/16, nomā nodota pašvaldībai piekritīga, neapbūvēta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0015 daļa 0,80 ha platībā. Nomas maksa gadā sastāda EUR 64,00.
 Lasīt vairāk