Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 26.06.2019

1. Izsoles objekts – Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļa 9,0 ha platībā. Iznomāšanas mērķis – lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Izsoles veids – pirmā mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles sākumcena 160,00 EUR (viens simts sešdesmit eiro 00 centi) gadā (bez PVN) gadā, izsoles solis ir 10,00 EUR (desmit eiro 00 centi). Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.

4. Izsoles vieta un datums – Ozolaines pagasta pārvaldes telpas, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 2. jūlijā plkst.11.00.

5. Nomas līguma termiņš – 12 gadi.

6. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., 160,00 EUR (viens simts sešdesmit EUR 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit eiro 00 centi).

7. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas pagastu apvienība’’ struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027426 AS ‘’Swedbank’’ norēķinu kontā: LV68HABA0551046064481.

8. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

9. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 2. jūlijam plkst. 10:00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības „Ozolaines pagasta pārvalde” lietvedībā, adrese: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV–4633.

10. Izsoles objekta raksturojums: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļa, Skujas, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 9,0 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Piekļūšana objektam tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa 7626 Groverišķi – Slobodas kapi.

11. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 64640171.

12. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Ozolaines pagasta pārvalde” lietvedībā, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, ka arī Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Ozolaines pagasta pārvalde” mājaslapā ozolaine.lv.

13. Zemes nomas līguma projekts (skatīt izsoles noteikumos).

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0