Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā

Publicēts 14.06.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 28. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/897 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 29 §), 2019. gada 12. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/469, nomā nodota zemes vienības ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 daļa 0,93 ha platībā. Līgums turpina 2014. gada 28. aprīlī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 27. aprīlim.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 atrodas Liuzā, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); apgrūtinājumi – pierobeža; platība nav meliorēta.

Sertificētā vērtētāja noteiktā zemes nomas maksa zemes vienībai gadā 45,57 EUR (bez PVN); iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – zemnieku saimniecība “Lapegles”, reģ.Nr.42401001435.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0