Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0208 iznomāšanu Lendžu pagastā

Publicēts 18.06.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 17. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/845 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 31 §), 2019. gada 14. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/476, nomā nodota zemes vienība ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0026 – 0,5 ha platībā. Līgums turpina 2014. gada 17. aprīlī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 16. aprīlim.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0208 atrodas Ceplīšos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); apgrūtinājumi – pierobeža, pašvaldības ceļa aizsargjosla; platība ir meliorēta.

Sertificētā vērtētāja noteiktā zemes nomas maksa zemes vienībai gadā 36,50 EUR (bez PVN); iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība; nomnieks – fiziska persona.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0