Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 02.10.2020

1. Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienības daļa 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN) 80,00 (astoņdesmit euro 00 centi) gadā, izsoles solis EUR 3,00 (trīs euro 00 centi).

4. Izsoles vieta un datums –Silmalas pagasta pārvaldes telpas, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 2020. gada 16. oktobrī plkst.09.00.

5. Nomas līguma termiņš- 12 gadi.

6. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 80,00 ( astoņdesmit EUR 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).

7. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība”, reģ.Nr. 40900027426, AS SWEDBANK, HABALV22, norēķinu kontā Nr. LV31 HABA 0551 0460 6437 1.

8. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

9. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 16. oktobra plkst. 08.30 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības „Silmalas pagasta pārvalde” lietvedībā, adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630.

10. Izsoles objekta raksturojums: Zemes vienība atrodas Silmalas pagasta Beloglazovkā, kam netiek nodrošināta tieša piekļuve, jāpanāk vienošanās ar apkārtējo zemju īpašniekiem par piekļuves iespējām. Uz 31.08.2020 zemes gabals daļēji apstrādāts- nopļauts zālājs Zemes gabala kopplatība 3,8 ha, nomā nododama daļa 2,15 ha. Zemes vienība meliorēta, meliorācijas sistēma darbojas pilnvērtīgi.

11. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 64644844 vai 28223706 (M. Borisova)

12. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Silmalas pagasta pārvalde” lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Izsoles noteikumi
Objekta raksturojums

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0