Paziņojums par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļas un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 06.11.2020

1. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 ar platību 0,80 ha Čornajas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 29,00 ( divdesmit deviņi euro 00 centi), (bez PVN) par zemes vienības daļu un izsoles solis ir EUR 3,00 ( trīs euro).

3. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde” (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads) administratīvajā ēkā 2. stāvs, 2020. gada 23. novembrī plkst.10.00 .

4. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 29,00 ( divdesmit deviņi euro 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).

5. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 ar platību 2,0389 ha Čornajas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

6. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 83,00 ( astoņdesmit trīs euro 00 centi), (bez PVN) par zemes vienību un izsoles solis ir EUR 8,00 ( astoņi euro).

7. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde” (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads) administratīvajā ēkā 2.stāvs, 2020. gada 23. novembrī plkst.10.30 .

8. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 83,00 ( astoņdesmit trīs euro 00 centi), un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).

9. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

10. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 23. novembrim plkst. 09.30., Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde” (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst.8.00-11.45 un 12.30-16.00).

11. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

12. Nomas objektu apskates laiks – darba dienās no plkst. 8.00-11.45 un 12.30-16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26136507.

9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde” administratīvajā ēkā, adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0