Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoles rezultātiem Griškānu pagastā

Publicēts 04.08.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. jūlija lēmumu ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0196 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0197 Griškānu pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi” (protokols Nr.18 , 7.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, ir noslēgti divi zemes nomas līgumi:

1. Pašvaldībai piekritīgu zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0196 ar platību 1,10 ha ieguva juridiska persona: SIA “ Sprūževa M ”, reģ. Nr.42403001730, adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4641, par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu 28,00 EUR (divdesmit astoņi EUR 00 centi) gadā (bez PVN). Līguma darbības termiņš 04.08.2020 – 15.11.2032. ;

2. Pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0197 ar platību 0,90 ha ieguva juridiska persona: SIA “ Sprūževa M ”, reģ. Nr.42403001730, adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4641, par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu 28,00 EUR (divdesmit astoņi EUR 00 centi) gadā (bez PVN). Līguma darbības termiņš 04.08.2020 – 15.11.2032.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0