Publicējamā informācija par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0177 , Kaunatas pagastā , Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli

Publicēts 24.08.2020

1. Nomas objekts – zemes vienība adrese: Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7862 012 0177, iznomājamā platība – 0.70 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0.70 ha

2. Nosacītās nomas maksas apmērs gadā (bez PVN) EUR 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi), kas ir nodrošinājuma nauda, kā arī izsoles sākumcena.

3. Reģistrācijas maksa dalībai izsolē EUR 15.00 ( piecpadsmit euro 00 centi).

4. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” norēķinu kontā: LV26HABA0551046070572

5. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

6. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 28. augustam plkst.9.00, Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedības kases kabinetā, adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV – 4622.

7. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole ar augšupejošu soli

8. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē 2020.gada 28.augustā , plkst.10.00.

9. Izsoles solis EUR 3.00 (trīs euro, 00 centi).

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, grāmatvedības kases kabinetā darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona: Komisijas loceklis Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldes dienesta zemes lietu speciālists Viktors Grišunovs tālr: 26415936

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0