Paziņojums par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0069 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 05.10.2020

1. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0069 Čornajas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 28,00 ( divdesmit astoņi euro 00 centi), (bez PVN) par zemes vienības daļu un izsoles solis ir EUR 3,00 ( trīs euro).

3. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde” (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads) administratīvajā ēkā 2. stāvs, 2020. gada 19. oktobrī, plkst.10.00 .

4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 19. oktobrim, plkst. 9.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde” (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst.8.00-11.45 un 12.30-16.00).

6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

7. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 28,00 ( divdesmit astoņi euro 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).

8. Nomas objekta apskates vieta un laiks –“Osinovka”, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00-11.45 un 12.30-16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26136507.

9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde” administratīvajā ēkā, adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0