Informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0457 un 7852 007 0128 nomas tiesību izsoles rezultātiem Feimaņu pagastā

Publicēts 18.09.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. jūlija lēmumu “Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0457, 7852 007 0128 Feimaņu pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.18, 6.§) un saskaņā ar izsoles protokoliem no 2020. gada 10.septembra un izsoles Komisijas lēmumu, ir noslēgti divi zemes nomas līgumi par:

1. Pašvaldībai piekritīgu zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0457 ar platību 1,81 ha, par izsolē nosolīto nomas maksu 57.00 EUR (piecdesmit septiņi EUR 00 centi) gadā (bez PVN). Līguma darbības termiņš 12 gadi.

2. Pašvaldībai piekritīgu zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7852 007 0128 ar platību 2,2 ha, par izsolē nosolīto nomas maksu 47.00 EUR (četrdesmit septiņi EUR 00 centi) gadā (bez PVN). Līguma darbības termiņš 12 gadi.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0