Pašvaldībai piekritīgas zemes vienības izsole

Publicēts 31.07.2020

Tiek izsolītas neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0048 Lūznavas pagastā nomas tiesības.

Iznomājamā platība / ha – 4,0

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lv, www.luznava.lv un Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde” (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā),pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” telpās. Izsoles norises datums, izsoles laiks: 2020.gada 9.septembris, plkst.13.00

Informācija par zemes vienību

Izsoles_noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0