Rēzeknes novada domes sēde (17.07.2014.)

Publicēts 14.07.2014

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.34 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.35 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu

4. Par deputātes Aleksandras Ostrovskas ievēlēšanu Rēzeknes novada domes pastāvīgajās komitejās

5. Par Kaunatas vidusskolas direktores Sandras Borkānes atbrīvošanu no amata

6. Par Skaidrītes Strodes apstiprināšanu Dricānu vidusskolas direktores amatā

7. Par Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētājas Iritas Viļumas ievēlēšanu

8. Par nekustamā īpašuma „Zaķu kalns 1” ar kadastra Nr.7852 005 0136 nosacītās cenas noteikšanu

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma ar kadastra Nr. 7882 002 0136 domājamo daļu zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes pirkuma līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju

10. Par kustamas mantas – APKURES KATLA AST – 0,3 un APKURES KATLA AST – 0,5 izsoles atzīšanu par nenotikušu Dricānu pagastā

11. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai Ņinas Karziņinas īpašumā Maltas pagastā

12. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6874 004 0019, 6874 004 0020 izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes bilances

13. Par samaksas samazināšanu Romānam Rakovam par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā

14. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0076 Lūznavas pagastā

15. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.janvāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Čornajas pagastā”

16. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Ilzeskalna pagastā”

17. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Rikavas pagastā

18. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Strūžānu pagastā

19. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2014.gada 5.jūnija lēmumā „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 001 0138, 7888 003 0162, 7888 012 0194, 7888 012 0195, 7888 014 0127 un 7888 015 0210 piekritību pašvaldībai Silmalas pagastā”

20. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7858 001 0126 Ilzeskalna pagastā

21. Par zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu Irēnas Pasečņikovas nekustamam īpašumam „Lubāni” Nautrēnu pagastā

22. Par Arvīda Bondara nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

23. Par Krišjāna Jansona – Ratinika nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

24. Par Artūra Kaupera nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

25. Par Lāsmas Kiļupes nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

26. Par Zojas Sergejevas nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

27. Par Alekseja Sjatkina nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

28. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Nadeždas Medvedevas

29. Par dzīvojamās telpas īrēšanu Tatjanai Markelovai Silmalas pagastā

30. Par Iritas Kozules un Annijas Zutes izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Nr.73-2008 Lendžu pagastā

31. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vijai Stolerei Stružānu pagastā

32. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Ilmāru Semuli Stružānu pagastā

33. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aivaram Voskānam Stružānu pagastā

34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ērikai Mazurei Stružānu pagastā

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Dacei Ežmalei Stružānu pagastā

36. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Jūlijai Vošterienei Stružānu pagastā

37. Par atteikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu Jānim Čerskim Stružānu pagastā

38. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

39. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

Sēdes protokols

Pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0