Rēzeknes novada domes sēde (17.01.2013)

Publicēts 15.01.2013
Darba kārtība:
1.    Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.95 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā 2013.gadā” izdošanu
2.    Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem” izdošanu
3.    Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
4.    Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 2013.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
5.    Par deputātes Nadeždas Solovjovas ievēlēšanu Rēzeknes novada domes pastāvīgajās komitejās un komisijā
6.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par pedagogu likmju skaita un bērnu grupu veidošanas kritēriju noteikšanu pašvaldību pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs”
7.    Par lēmumu par grozījumiem pašvaldības zemesgabalu nomas līgumos pieņemšanas tiesību nodošanu attiecīgo Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem
8.    Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam iekļaujamo prasību noteikšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām nepieciešama zemes lietošanas kategorijas maiņa
9.    Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Birze 1” ar kadastra Nr.7896 003 0188 Vērēmu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10.    Par nekustamā īpašuma „Mediņi” ar kadastra Nr.7860 004 0131 nosacītās cenas noteikšanu
11.    Par nekustamā īpašuma „Lazdiņi” ar kadastra Nr.7880 003 0180 nosacītās cenas noteikšanu
12.    Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Vadimam Aleksejevam Sakstagala pagastā
13.    Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Aleksandrai Radionovai Sakstagala pagastā
14.    Par dzīvojamās mājas izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances
15.    Par Rāznas ezera zivju tīklu limita sadali privāto ūdeņu īpašniekam 2013.gadā
16.    Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2013.gadam
17.    Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
18.    Par Pārtavas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
19.    Par Rušona ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
20.    Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
21.    Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „RIADA R”
22.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu „Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Pušas pagastā”
23.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Pušas pagastā”
24.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0111 sadali Silmalas pagastā
25.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ābeles” Pušas pagastā
26.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  „Robežmala” Nautrēnu pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0053 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladislavu Meirānu Čornajas pagastā
28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0363 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Buļi Čornajas pagastā
29.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0030 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Imantu Tāraudu Dricānu pagastā
30.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0255 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mārtiņu Lāci Dricānu pagastā
31.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0398 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Skaidrīti Staško Dricānu pagastā
32.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0182 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sandu Binduku Dricānu pagastā
33.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Uģi Igauni Dricānu pagastā
34.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0026 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Cakulu Dricānu pagastā
35.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības kadastra apzīmējumu 7862 006 0122 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Otomāru Rihteru Kaunatas pagastā
36.    Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 004 0051 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zofiju Greidāni Lūznavas pagastā
37.    Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0245 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Čubreviču Lūznavas pagastā
38.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 007 0142, 7872 008 0249, 7872 008 0321, 7872 008 0329, 7872 008 0491 un 7872 008 0492 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā
39.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2481 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Dudarevu Ozolaines pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar Kadastra apzīmējumu 7876 001 2481 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Uldi Dauguļi Ozolaines pagastā
41.    Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu, līguma noslēgšanu ar Pāvelu Nikoļenko Vērēmu pagastā
42.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0406 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Katkovski Vērēmu pagastā
43.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 003 0267  daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SAUBER” Vērēmu pagastā
44.    Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0137, 7896 004 0339, 7896 004 0330, 7896 004 0335, 7896 004 0336, 7896 004 0338, 7896 004 0346, 7896 004 0353 daļu iznomāšanu Vērēmu pagastā
45.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0043 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irīnu Karzininu Lūznavas pagastā
46.    Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmuma „Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0043 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Varvaru Saveļjevu Lūznavas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
47.    Par 2007.gada 19.decembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar Nikolaju Belovu Čornajas pagastā
48.    Par 2012.gada 20.septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-7.1/1647 grozīšanu ar Jāni Poļaku un Valentīnu Poļaku Gaigalavas pagastā
49.    Par grozījumiem 2007.gada 3.septembra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.26 ar Jāni Zazerski Rikavas pagastā
50.    Par grozījumiem Anitas Kokorevičas 2009.gada 2.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.121 Vērēmu pagastā
51.    Par grozījumiem zemes nomas līgumos Vērēmu pagastā
52.    Par 2008.gada 7.martā noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.009 laušanu ar Anastasiju Dudarevu Ozolaines pagastā
53.    Par 2008.gada 7.martā noslēgtā Zemes nomas līguma laušanu ar Jāni Dauguļu Ozolaines pagastā
54.    Par 2009.gada 4.februāra zemes nomas līguma laušanu ar Fainu Kulakovu Ozolmuižas pagastā
55.    Par 2009.gada 4.februāra zemes nomas līguma laušanu ar Raisu Smirnovu Ozolmuižas pagastā
56.    Par 2009.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr.102 laušanu ar Natāliju Nikoļenko Vērēmu pagastā
57.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Anatolija Samuilova
58.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Pētera Rudzīša
59.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Borisa Strogonova
60.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jāņa Špundzāna
61.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Arvīda Volka
62.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Vitolda Rubuļa
63.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jeļenas Barkaras
64.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SAPROBALT”
65.    Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Anitu Tūli Lūznavas pagastā
66.    Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Daigu Mikažāni Lendžu pagastā
67.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Olgu Koļenņiku Pušas pagastā
68.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ingai Beļakai Lūznavas pagastā
69.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Andželai Agafonovai Silmalas pagastā
70.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ērikai Mazurei Strūžānu pagastā
71.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aleksandram Kononovam Strūžānu pagastā
72.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
73.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
74.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
75.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Kruķu ciems) Silmalas pagastā”
76.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Štikānu ciems) Silmalas pagastā”
77.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 19.maija lēmumā „Par gāzes padeves un komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas pagastā”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0