Rēzeknes novada domes sēde (16.03.2017.)

Publicēts 17.03.2017

Darba kārtībā

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības metodisko norādījumu “Pakalpojumu cenas noteikšana Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu

2. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1–18, Lūznavā, Lūznavas pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

3. Par pašvaldības kustamās mantas – nekustamajā īpašumā “Soču mežs”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, cirsmas Nr.67 un Nr.68 – izsoles atzīšanu par nenotikušu

4. Par nekustamā īpašuma “Rasas” ar kadastra Nr.7866 003 0281 atsavināšanu Lendžu pagastā

5. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai V.Ļ.

6. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

7. Par vienošanās noslēgšanu ar SIA “IMG Trading” Vērēmu pagastā

8. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016. gada 16. jūnija lēmumā “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Čornajas pagastā”

9. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam

10. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam

11. Par grozījumiem 2016. gada 17. novembra līgumā Nr.8.18/804 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Mūžīgais aicinājums – SSS” Ilzeskalna pagastā

12. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Bikavieši” Gaigalavas pagastā

13. Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “Meža irbe” Pušas pagastā

14. Par Rēzeknes novada domes 2013. gada 7.marta lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) Feimaņu pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu

15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. P. un D. P. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) 3/16 domājamām daļām Dricānu pagastā

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu F. J. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) Lūznavas pagastā

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0155 sadali Ozolmuižas pagastā

18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Dricānu pagastā

19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “nosaukums” un “nosaukums” Griškānu pagastā

21. Par 2014.gada 20.marta zemes nomas līguma Nr.8-7.1/679 izbeigšanu ar J. L. Feimaņu pagastā

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J.P. Maltas pagastā

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. C.Stružānu pagastā

24. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A. K. Stružānu pagastā

25. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu

26. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu M. D. Lūznavas pagastā

27. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

28. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Caurtekas izbūve uz pašvaldības autoceļa “Prezma-Lisovski-Loši”” realizācijai

29. Par rūpnieciskās zvejas Gaigalavas pagasta Kvāpānu dīķos nomas tiesību izsoli

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0