Rēzeknes novada domes sēde (15.12.2016.)

Publicēts 19.12.2016

Domes sēdes darba kārtībā:
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr.76 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr.77 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu
3. Par izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanas komisijas izveidi
4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. M.
5. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P.
6. Par 2007. gada 2. maija pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar K. S.
7. Par nekustamā īpašuma “..” Vērēmu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
8. Par dzīvokļa īpašuma “..”–.., Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
9. Par dzīvokļa īpašuma “..”–.., Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
10. Par 2009. gada 20. maija ūdenstilpes nomas līguma Nr.1/2009 izbeigšanu ar IK “Svēteļu dīķi” Lendžu pagastā
11. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017. gadam
12. Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam
13. Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam
14. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam
15. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam
16. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam
17. Par samaksas samazināšanu M. M. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā
18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011. gada 17. februāra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010. gada 31. augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Mākoņkalna pagastā” un Rēzeknes novada domes 2011. gada 7. aprīļa lēmumā “Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Mākoņkalna pagastā”
19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Griškānu pagastā
20. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (..) un (..) apvienošanu Dricānu pagastā
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “..” Audriņu pagastā
22. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Dora” Nautrēnu pagastā
23. Par 2009.gada 1.janvāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.46 izbeigšanu ar A. V. Silmalas pagastā
24. Par 2009.gada 28.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.52. grozīšanu ar I. T. Kantinieku pagastā
25. Par 2012.gada 21.februāra zemes nomas līguma Nr.30 izbeigšanu ar A. R. Mākoņkalna pagastā
26. Par 2016. gada 6. jūlija zemes nomas līguma Nr.8.7.1/400 izbeigšanu un pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Parka mājas” Lūznavas pagastā
27. Par 2016. gada 29. jūlija zemes nomas līguma Nr.163 izbeigšanu ar K. Ā. uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu (..) Mākoņkalna pagastā
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu īpašumam Ozolaines pagastā
29. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
30. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J.S. Stružānu pagastā
31. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. S. Stružānu pagastā
32. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
33. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu
34. Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. Ū. Kaunatas pagastā
35. Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ž. V. Kaunatas pagastā
36. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu K. K. Lūznavas pagastā
37. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I. B. Stružānu pagastā
38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu D. L. Stružānu pagastā
39. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra
40. Par naudas līdzekļu iedalīšanu Nautrēnu pagasta pārvaldei aizsardzības nodrošināšanai bez uzraudzības palikušajiem I. K. piederošajiem īpašumiem
41. Par projekta pieteikuma “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos” iesniegšanu LAD projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
42. Par projekta “Sporta traumatisma mazināšana un pierobežu reģiona iedzīvotāju piesaiste veselīgam dzīves veidam” pieteikuma apstiprināšanu
43. Par kustamas mantas – traktora T-150K izsoles rezultātu apstiprināšanu
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „..” Lūznavas pagastā
Sēdes protokols
Pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0