Rēzeknes novada domes sēde (15.01.2015.)

Publicēts 12.01.2015

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ

1. Par kustamas mantas kopuma – demontētu dažāda izmēra centralizētu apkures konvektoru izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Dricānu pagastā

2. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas NISSAN ALMERA – atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu par brīvu cenu Čornajas pagastā

3. Par kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0 305 – atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu par brīvu cenu Čornajas pagastā

4. Par kustamās mantas – traktora FORD TW 30 – atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu par brīvu cenu Čornajas pagastā

5. Par atļauju Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namam ziedojuma pieņemšanai

6. Par nekustamā īpašuma „Dzintars dārzs 85” ar kadastra Nr.7876 001 0055 nosacītās cenas noteikšanu

7. Par dzīvokļa īpašuma „c.Feimaņi, 474.5km” -1 ar kadastra Nr.7852 900 0013 nodošanu atsavināšanai S.N. Feimaņu pagastā

8. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. T. –P.Bērzgales pagastā

9. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai M. K. Nautrēnu pagastā

10. Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam Jānim Pīgoznim

11. Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam Jāzepam Mazaļevskim

12. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību un tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā

13. Par bezcerīgo parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Ozolmuižas pagastā

14. Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

15. Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

16. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

17. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

18. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

19. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. Ū. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0264 Gaigalavas pagastā

21. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0256 Maltas pagastā

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 006 0042 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Feimaņu pagastā

23. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 29.decembra lēmumā „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.24 Strūžānu pagastā

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0373 sadali Sakstagala pagastā

25. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. B.

26. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu V. R. Vērēmu pagastā

27. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.J. Silmalas pagastā

28. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu M. F. Stružānu pagastā

29. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu S.I. Audriņu pagastā

30. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. H. Stružānu pagastā

31. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.O. Stružānu pagastā

32. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S.T. Pušas pagastā

33. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S. K. Stružānu pagastā

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar J. T. Stružānu pagastā

35. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas J.M. Audriņu pagastā

36. Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 18.decembra lēmuma „Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A. O. Stružānu pagastā” atcelšanu

37. Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 4.decembra lēmuma „Par dzīvojamās telpas īrēšanu N. T. Dricānu pagastā” atcelšanu

38. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)

39. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības kārtībā, apstiprināšanu

40. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)

41. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)

42. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

43. Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)

44. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.janvāra lēmumā „Par plānotā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” pieņemto lēmumu precizēšanu”

45. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 18.septembra lēmumā „Par atbalstu biedrības „Rāznas ezera krasta jaunieši” projektam „Tautas tērpu un apavu iegāde Čornajas tautas nama folkloras kopai””

46. Par pārstāvja apstiprināšanu Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā

47. Par Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes locekļa maiņu

48. Par apliecinājumu Nordea Bank AB Latvijas filiālei par saistību izpildi projektos „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” un „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3, Lūznavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Domes sēdes lēmumi
Domes sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0