Rēzeknes novada domes sēde (07.08.2014)

Publicēts 08.08.2014

Darba kārtība:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošo noteikumu Nr.34 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošo noteikumu Nr.35 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu

3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā” precizēšanu

4. Par piekrišanu Kaunatas vidusskolas direktores Sandras Brokānes uzteikuma atsaukšanai

5. Par kustamas mantas kopuma, kas sastāv no diviem demontētiem apkures katliem un dūmvada, izsoles rezultātu apstiprināšanu

6. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0221 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

7. Par kustamas mantas – apkures katlu AST- 0,3 un AST- 0,5 pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

8. Par kustamas mantas – vieglās automašīnas AUDI A4 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

9. Par piekrišanu zemes iegūšanai R.Ž. īpašumā Griškānu pagastā

10. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošai zemes vienībai Audriņu pagastā

12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem Maltas pagastā

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Silmalas pagastā

14. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Čornajas pagastā

15. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Dricānu pagastā

16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0272 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē Ilzeskalna pagastā

17. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Kantinieku pagastā

18. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Kaunatas pagastā

19. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Lūznavas pagastā

20. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Maltas pagastā

21. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Mākoņkalna pagastā

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 003 0269 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē Nautrēnu pagastā

23. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 002 0107 un 7876 002 0092 piekritību pašvaldībai Ozolaines pagastā

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0125 piekritību pašvaldībai Ozolmuižas pagastā

25. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 002 0017, 7880 003 0095, 7880 001 0114, 7880 003 0199,7880 004 0189, 7880 004 0244, 7880 004 0534, 7880 004 0243, 7880 006 0089, 7880 005 0040, 7880 003 0085, 7880 001 0067 izslēgšanu no valsts rezerves fonda zemēm un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā

26. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 4.augusta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Vērēmu pagastā”

27. Par starpgabalu statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7846 007 0192 un 7846 009 0107 Čornajas pagastā

28. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0373 un to piekritības noteikšanu pašvaldībai Kantinieku pagastā

29. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7866 002 0231, 7866 002 0190 un to piekritības noteikšanu pašvaldībai Lendžu pagastā

30. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0494 Mākoņkalna pagastā

31. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7886 001 0244, 7886 002 0520, 7886 003 05989, 7886 006 0710, 7886 007 0190, 7886 007 0192, 7886 006 0670 un to piekritības noteikšanu pašvaldībai Sakstagala pagastā

32. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7892 001 0146, 7892 002 0109, 7892 002 0298, 7892 004 0085 Stoļerovas pagastā

33. Par 2007.gada 22.novembra zemes nomas līguma Nr.14 nomas tiesību izbeigšanu ar T.F. Bērzgales pagastā

34. Par D.G. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

35. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.B.

36. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V.Č.

37. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.I.

38. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.K.

39. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V.K.

40. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.M.

41. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.O.

42. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.P.

43. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no P.P.

44. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no E.R.

45. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no R.J.R.

46. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J.R.

47. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J.Š.

48. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no G.T.

49. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V.Z.

50. Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 19.jūnija lēmuma „Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no I.V.” atzīšanu par spēku zaudējušu

51. Par dzīvojamās telpas īrēšanu A.L.Stružānu pagastā

52. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.N. Stružānu pagastā

53. Par dzīvojamās telpas īrēšanu J.P. Stružānu pagastā

54. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.I. Stružānu pagastā

55. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ē.C. Stružānu pagastā

56. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ļ.K. Stružānu pagastā

57. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu I.H. Stružānu pagastā

58. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J.Š. Pušas pagastā

59. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ņ.M. Stružānu pagastā

60. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V.R. Stružānu pagastā

61. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu I.S. Strūžānu pagastā

62. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

63. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

64. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)

65. Par atbalstu biedrības „MAGNEN” projektam „Velo inventāra iegāde aktīva dzīvesveida popularizēšanai un dažādošanai Ilzeskalna pagastā”

Protokols

Pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0