Rēzeknes novada domes sēde (07.03.2013)

Publicēts 04.03.2013
Darba kārtība:
1.    Par grozījumiem Maltas 2.vidusskolas nolikumā
2.    Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Greivuļu mājas 2” – 2, Greivuļi, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā ar kadastra Nr.7842 900 0140, izsoles atzīšanu par nenotikušu
3.    Par nekustamā īpašuma „Lakstīgalas 2” ar kadastra Nr.7882 007 0748 nosacītās cenas noteikšanu
4.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.augusta lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Piloti” ar kadastra Nr.7886 004 0234 nosacītās cenas noteikšanu”
5.    Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmuma „Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā
6.    Par meliorācijas objektam „Ritiņi” nodarītā zaudējuma noteikšanu
7.    Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
8.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valdim Melderim uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7852 006 0042  Feimaņu pagastā
9.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošajām apbūvētām zemes vienībām  Gaigalavas pagastā
10.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām Gaigalavas pagastā
11.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Inārai Ūzulai zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7854 005 0118, 7854 005 0119 un 7854 005 0515 Gaigalavas pagastā
12.    Par grozījumiem Rēzeknes rajona Audriņu pagasta padomes 2007.gada 28.jūnija lēmumā „Par zemes pastāvīgā lietotāja pastāvīgas lietošanas tiesību izbeigšanas”
13.    Par zemes piekritību pašvaldībai Audriņu pagastā
14.    Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Dricānu pagastā
15.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0335 sadali Dricānu pagastā
16.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu „Rēzeknes novada domes 2013.gada 7.februāra lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0055 sadali Audriņu pagastā”
17.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Meža krodziņš” Sakstagala pagastā
18.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0390 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Zahari Audriņu pagastā
19.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 006 0076 7850 006 0077, 7850 006 0088, 7850 006 0059, 7850 006 0060, 7850 006 0058, 7850 006 0043 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DI.ER” Dricānu pagastā
20.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0197, 7854 007 0198 un 7854 007 0354 iznomāšanu Artim Plušam un Aivaram Plušam Gaigalavas pagastā
21.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0497 iznomāšanu Annu Višķeri Ilzeskalna pagastā
22.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 005 0022 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Gaļiņu Smirnovu Kantinieku pagastā
23.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 006 0365 un 7876 006 0151 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tatjanu Vinokurovu Ozolaines pagastā
24.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0313 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sarmīti Strogonovu Rikavas pagastā
25.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0805 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivitu Ivanovu Rikavas pagastā
26.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0308 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilonu Vilcāni Rikavas pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7882 007 0308 un 7882 007 0811 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Šidlovsku Rikavas pagastā
28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0308 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Larisu Fedosejevu Rikavas pagastā
29.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0052, 7868 004 0265 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kadiķis D” Lūznavas pagastā
30.    Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Leonīdam Grabovam un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0293 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jadvigu Grabovu Ozolmuižas pagastā
31.    Par 2008.gada 31.marta zemes nomas līguma pagarināšanu ar Jāzepu Buli Čornajas pagastā
32.    Par 2007.gada 29.novembra zemes nomas līguma Nr.17 grozīšanu ar Arvīdu Grietiņu Bērzgales pagastā
33.    Par 2009.gada 15.maija nomas līguma Nr.46 grozīšanu ar Vladislavu Spruktu Bērzgales pagastā
34.    Par grozījumiem 2009.gada 20.maija lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā ar Nadeždu Rubuli Čornajas pagastā
35.    Par 2011.gada 17.oktobra nomas līguma Nr.21 grozīšanu ar Ainu Vocišu Pušas pagastā
36.    Par grozījumiem 2009.gada 28.janvāra zemes nomas līgumā Nr.24 ar Aleksandru Sivuhu Mākoņkalna pagastā
37.    Par 2009.gada 15.jūnija zemes nomas līguma laušanu Nr.104 ar Konstanciju Lubgānu Audriņu pagastā
38.    Par 2011.gada 1.decembra zemes nomas līguma laušanu ar Diānu Saksoni Dricānu pagastā
39.    Par 2011.gada 17.augusta zemes nomas līguma laušanu ar Ināru Lamaši Dricānu pagastā
40.    Par 2007.gada 20.novembra zemes nomas līguma laušanu ar Zinaīdu Kuznecovu Ozolmuižas pagastā
41.    Par smilts – grants un smilts atradnes „Lipuški” izstrādes atļaujas anulēšanu SIA Būvfirmai „Ceļi un tilti” Rēzeknes novada Čornajas pagastā
42.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PVS”
43.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Tatjanas Leiņas
44.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Oļega Kolosova
45.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Žannas Smirnovas
46.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Raimonda Baloža
47.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jura Treija
48.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Kejas Kirillovas
49.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Pjotra Bondareva
50.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jāņa Šarova
51.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Svetlanas Titovas
52.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Eduardu Baranovu Lūznavas pagastā
53.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Vladislavam Reinikovam Kaunatas pagastā
54.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Ritai Leutai Maltas pagastā
55.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Allai Poļakovai Silmalas pagastā
56.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Vilnim Jurgensonam Lendžu pagastā
57.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Marikai Višai  Stoļerovas  pagastā
58.    Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Valentīnai Krasutinai Silmalas pagastā
59.    Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Marutai Dembovskai Lūznavas pagastā
60.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
61.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu vispārējā kārtībā
62.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
63.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
64.    Par atbalstu projekta „Sporta un atpūtas laukuma pie JIC „Kastanis” labiekārtošana Feimaņos” realizācijai
65.    Par atbalstu Nautrēnu vidusskolas Skolēnu Domes projektam  Izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs „Muna Latveja suocās Latgolā” realizācijai
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0