Rēzeknes novada domes sēde (06.09.2012)

Publicēts 28.08.2012
Darba kārtība:
1.    Par pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām  minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
2.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas bāriņtiesas nolikumā
3.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu vidusskolas nolikumā
4.    Par zemes vienības izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes bilances
5.    Par dzīvokļa un zemes vienības daļas izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes bilances
6.    Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamajiem īpašumiem „Cerība” un „Mākoņkalna pagasta pagrabs”
7.    Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Intai Stepanovai Griškānu pagastā
8.    Par neapbūvēta zemesgabalu nodošanu atsavināšanai Aleksandram Plešanovam  Strūžānu pagasta
9.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlijā lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Oskariņš” ar kadastra Nr.7888 005 0189 nosacītās cenas noteikšanu”
10.    Par piekrišanu dzīvokļa iegūšanai Oļgai Kozlovskai īpašumā Feimaņu pagastā
11.    Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā Lidijai Ivenkovai Lūznavas pagastā
12.    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ivanam Fjodorovam
13.    Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību „Dabas draugi 1” Ozolaines pagastā
14.    Par jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1401 statusa  noteikšanu Ozolaines pagastā
15.    Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs  Dricānu pagastā
16.    Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kantinieku pagastā
17.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Čornajas  pagastā
18.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kantinieku pagastā
19.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā
20.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā
21.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7850 005 0313 sadali Dricānu pagastā
22.    Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0296 sadali Vērēmu pagastā
23.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0563                                 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu  ar Juri Seili  Audriņu  pagastā
24.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 005 0413 iznomāšanu Ilonai Razgalei Nautrēnu pagastā
25.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0040 iznomāšanu  Gunāram  Driķim Sakstagala pagastā
26.    Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896  004 0353 daļu   iznomāšanu Aleksandram Petrovam Vērēmu  pagastā
27.    Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu Kerakijai Glušņovai Vērēmu pagastā
28.    Par 2009.gada 31.augusta zemes nomas līguma grozīšanu ar Ināru Vuguli Gaigalavas pagastā
29.    Par 2009.gada 30.aprīļa  zemes nomas līguma Nr.102 laušanu ar Svetlanu Ratniku Vērēmu  pagastā
30.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Ļubovas Gavrilovas
31.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Venerandas Strodes
32.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Guntas Lejiņas
33.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Silvijas Sutirinas
34.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Terēzes Zepas
35.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Varvaras Bogdanovas
36.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jura Stankas
37.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Piamas Siņavskas
38.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jezupa Saukāna
39.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Aināra Lauzinieka
40.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jefrosinijas Kaštaļjanovas
41.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Stanislava Maļavko
42.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Andra Augstāra
43.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Kārļa Baranovska
44.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Marijas Lilijas Caunes
45.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Daiņa Zeimuļa
46.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Evitas Salenieces
47.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Ēvalda Čodara
48.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jevgeņijas Spičas
49.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Marijas Krasutinas
50.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Liānas Percevas
51.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BEGUNI”
52.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tanal”
53.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Merteks”
54.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KVARCS PLUSS”
55.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Marinai Grīgai Ozolmuižas pagastā
56.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Olgai Gedroic – Jurago Lūznavas pagastā
57.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Natālijai Sidorovai Maltas pagastā
58.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Juriju Lobanovu Strūžānu pagastā
59.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Ļubovu Kurmeļovu Strūžānu pagastā
60.    Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Jeļenai Popovai Strūžānu pagastā
61.    Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli Nazarijam Safonovam Strūžānu pagastā
62.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
63.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
64.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
65.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)
66.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
67.    Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 19. janvāra lēmuma „Par atbalstu dalībai projektā „Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un vides pieejamības nodrošināšana”” atzīšanu par spēku zaudējušu
68.    Par Rēzeknes novada domes 2012. gada 19.aprīļa lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcijas, energoefektivitātes paaugstināšanas un vides pieejamības nodrošināšanas būvprojekta izstrādes  priekšfinansēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
69.    Par atbalstu dalībai projektā „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība”
70.    Par atbalstu dalībai projektā „Tīkla Europe Direct informācijas centra izveide Austrumlatgalē”
71.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 1053 iekļaušanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0