Rēzeknes novada domes sēde (04.09.2014.)

Publicēts 08.09.2014

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ

2014.gada 4.septembrī

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.36 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumu Nr.12 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumu Nr.13 „Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” apstiprināšanu

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas nolikumā

5. Par Eināra Aleksandra Bindemaņa iecelšanu Audriņu pagasta pārvaldes vadītāja amatā

6. Par Vineras Dimperes apstiprināšanu Maltas vidusskolas direktora amatā

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 24.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 1.pielikumā

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78540040077 Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu

9. Par nekustamā īpašuma „Dižgravas” ar kadastra Nr.7858 005 0213 nosacītās cenas noteikšanu

10. Par nekustamā īpašuma „Skangaļi 2” ar kadastra Nr.7882 005 0296 nosacītās cenas noteikšanu

11. Par nekustamā īpašuma „Leijieši 1” ar kadastra Nr.7882 001 0027 nosacītās cenas noteikšanu

12. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Nadežda” ar kadastra Nr.7846 003 0282 nosacītās cenas noteikšanu”

13. Par aukstā ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas tarifu apstiprināšanu Feimaņu pagastā

14. Par grozījumiem noslēgtajā līgumā Nr.8-18/1134 ar mednieku biedrību „Čornaja” Čornajas pagasts

15. Par grozījumiem noslēgtajā līgumā Nr.8-18/508 ar mednieku biedrību „Enerģija” Čornajas pagasts

16. Par dzīvojamās telpas īrēšanu J.M. Maltas pagastā

17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu R.A. Stružānu pagastā

18. Par dzīvojamās telpas īrēšanas Č.M. Stružānu pagastā

19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.P. Stružānu pagastā

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar L.B. Dricānu pagastā

21. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar L.D. Maltas pagastā

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar G.B. un īres līguma noslēgšanu ar V.S. Maltas pagastā

23. Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 7. augusta lēmuma „Par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu dzīvojamo telpu I.S. Stružānu pagastā” atcelšanu

24. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu A.K. Stružānu pagastā

25. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu A.K. Stružānu pagastā

26. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu J.M. Stružānu pagastā

27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu I.G. Stružānu pagastā

28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S.I. Stružānu pagastā

29. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.L. Stružānu pagastā

30. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.V. Stružānu pagastā

31. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu (pirmām kārtām)

32. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu (pirmām kārtām)

33. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

34. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” realizācijai

35. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” apkures sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi” realizācijai

36. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mājupceļš” projektam „Trenažieru zāles ierīkošana Ilzeskalna pagastā”

37. Par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem

38. Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam

39. Par deputāta Imanta Skudras pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

Lēmumi
Protokols

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0