Rēzeknes novada domes sēde (02.02.2017.)

Publicēts 30.01.2017

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par atlīdzību domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju locekļiem”
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.67 un Nr.68, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7854 003 0041 Gaigalavas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
 3. Par nekustamā īpašuma „..” Kantinieku pagastā nodošanu atsavināšanai S. T.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības izstāšanos no biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra”
 5. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „ Dzintari” Rāznas ezerā
 6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 15.decembra lēmumā „Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam”
 7. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam
 8. Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam
 9. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam
 10. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam
 11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu T. V. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) ¼ domājamo daļu un zemes nomas līguma noslēgšanu Ozolmuižas pagastā
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..) sadali Gaigalavas pagastā
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..) sadali Gaigalavas pagastā
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „..” Rikavas pagastā
 15. Par 2013.gada 4.jūlija līguma Nr.8.18/906 grozījumiem ar mednieku biedrību „DRAUGS 1” Mākoņkalna pagastā
 16. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „DRAUGS 2” Mākoņkalna pagastā
 17. Par 2009.gada 2.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.116 grozījumiem ar V. Š. Vērēmu pagastā
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu L. K. par īpašumu „..” Ozolmuižas pagastā
 19. Par V. K. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu samaksas kārtības noteikšanu
 20. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā
 21. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Z. K. Silmalas pagastā
 22. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu S. G. Strūžānu pagastā
 23. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar T. M. Lūznavas pagastā
 24. Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V. P. Kaunatas pagastā
 25. Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. P. Kaunatas pagastā
 26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
 27. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Audriņu pagasta kultūras nama skatuves aizkaru maiņa”
 28. Par reliģiskās organizācijas „Puderovas vecticībnieku draudze” projekta „Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanas nama saglabāšana” atbalstu
 29. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Dricānu kultūras nama skatuves pārbūve”
 30. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”
 31. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Inventāra iegāde ŪTAC „Bāka””
 32. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā”
 33. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „LEGO robotikas aprīkojuma iegāde Ilzeskalna pagasta jauniešu centram”
 34. Par biedrības PROMALIJA projekta „Sociālās istabas izveide Kantinieku pagastā” atbalstu
 35. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
 36. Par biedrības „Rāzna plus” projekta „Kaunatas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības paplašināšana un jumta seguma atjaunošana” atbalstu
 37. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Mākoņkalna pils kāpņu atjaunošana”
 38. Par biedrības „Ezerrieksts 2012” projekta „Brīvdabas interešu iniciatīvu centrs” atbalstu
 39. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Jauniešu deju kolektīva „Ūdzeņa” tautas tērpu iegāde un elektrisko klavieru iegāde Lendžu kultūras namam”
 40. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Sociālo pakalpojumu punkts”
 41. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Āra trenažieru laukuma ar atpūtas zonu izveide Maltas pagastā”
 42. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”
 43. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Nagļu tautas nama energoefektivitātes uzlabošana”
 44. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde”
 45. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Inventāra iegāde Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram”
 46. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Sporta inventāra iegāde Rikavas pagasta iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai”
 47. Par biedrības „Silmalieši” projekta „Daudzveidīgu tērpu iegāde silmaliešu radošajai izaugsmei” atbalstu
 48. Par biedrības “Tauriņi” projekta „Spēks, kustība, radošums tautasdziesmā” atbalstu
 49. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Strūžānu kultūras namam”
 50. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Tautastērpu iegāde jauniešu deju kolektīvam „Dzieti””
 51. Par biedrības „AZOTE” projekta „Skaņas iekārtu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Sakstagala pagastā” atbalstu
 52. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā „Tautas tērpu iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai „Kolnasāta”” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
 53. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā „Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja „Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas konstrukciju protezēšana” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
 54. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Vienoti dziesmā un dejā”
 55. Par biedrības „Vienota ģimene” projekta „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” atbalstu
 56. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā”
 57. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Centra „Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”
 58. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai”
 59. Par nodibinājuma „LEARN” projekta „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Rēzeknes novada uzņēmējdarbības attīstībai” atbalstu
 60. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Rēzeknes novada vokālās studijas „SKONAI” darbības atbalsts”

Sēdes protokols
Lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0