Rēzeknes novada domes sēde (02.07.2015)

Publicēts 26.06.2015

Darba kārtība

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” nolikumā

2. Par Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas locekles Iritas Viļumas ievēlēšanu

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 29. janvāra lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā – Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts

4. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. K. Kantinieku pagastā

5. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bērzgales pagastā

6. Par Tautas nama un Nagļu skolas telpu nomas maksas pakalpojumu apstiprināšanu Nagļu pagastā

7. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

8. Par E.Z. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Kantinieku pagastā

9. Par S. S. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Mākoņkalna pagastā

10. Par J. V. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Nautrēnu pagastā

11. Par J. Z. (Z.) mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Nautrēnu pagastā

12. Par A. K. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Ozolaines pagastā

13. Par A. P. mantojamās zemes robežu un platību precizēšanu Ozolmuižas pagastā

14. Par R. R. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Ozolmuižas pagastā

15. Par V. B. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Sakstagala pagastā

16. Par J. B. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Sakstagala pagastā

17. Par J. L. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Sakstagala pagastā

18. Par A. D. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā

19. Par V. O. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Silmalas pagastā

20. Par P. P. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā

21. Par V.T. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā

22. Par V. Z. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā

23. Par A.Ž. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ( ) piekritību pašvaldībai Ozolaines pagastā

25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru ( ) sadali Čornajas pagastā

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru ( ) sadali Kantinieku pagastā

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu A. V. nekustamajam īpašumam ( ) un J. V. nekustamajam īpašumam ( ) Griškānu pagastā

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu G. V. nekustamajam īpašumam ( ) Griškānu pagastā

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu A. Z. nekustamajam īpašumam ( ) Lūznavas pagastā

30. Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību „Līpukolns” Kaunatas pagastā

31. Par A. K. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

32. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu N. T. Lendžu pagastā

33. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu D. B. Stružānu pagastā

34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu I. H. Stružānu pagastā

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ē. M. Stružānu pagastā

36. Par ēku (būvju) statusa noteikšanu ēku (būvju) īpašumā ( ) Vērēmu pagastā

37. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ( ) ar kadastra Nr. ( ) atsavināšanu Dricānu pagastā

38. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ( ) ar kadastra Nr. ( ) atsavināšanu Dricānu pagastā

39. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ( ) ar kadastra Nr. ( ) atsavināšanu Dricānu pagastā

Sēdes protokols

Sēdes lēmumi 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0