Rēzeknes novada domes sēde (5.05.2016.)

Publicēts 02.05.2016

Darba kārtība

1. Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresā un biedru sapulcē
2. Par “atelpas brīža” pakalpojuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, reģistrēšanu Tiskādu bērnu namā
3. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016. gada 18. februāra lēmumā
“Par darba grupas Rīcības programmas “Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība 2016.–2020. gadam” izstrādei izveidošanu”
4. Par piekrišanu zemes iegūšanai G. Z. īpašumā Maltas pagastā
5. Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai I.A.
6. Par nekustamā īpašuma “..” Dricānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
7. Par nekustamā īpašuma “..” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
8. Par Tiskādu bērnu namam piederošās vieglās automašīnas VW Sharan, reģistrācijas Nr.CT5775, nodošanu bez atlīdzības Sakstagala pagasta pārvaldei
9. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016. gadam
10. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016. gadam
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. V. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) 1/2 domājamo daļu Dricānu pagastā
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7892 002 0031 sadali Stoļerovas pagastā
13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 003 0045 sadali Stoļerovas pagastā
14. Par vienošanās “Par zemes nomas līguma slēgšanu” noslēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
15. Par 2007. gada 27. novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.61 izbeigšanu ar N. P. Audriņu pagastā
16. Par 2007. gada 10. novembra zemes nomas līguma Nr.11 izbeigšanu ar A. D. Nagļu pagastā
17. Par 2009. gada 15. jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.102 izbeigšanu ar V. G. un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņ. M. Audriņu pagastā
18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) iznomāšanu ar apbūves tiesībām, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I. B. Ilzeskalna pagastā
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu S. B.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu I. R.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu J. V.
22. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu O. K. Stružānu pagastā
23. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A. V. Stružānu pagastā
24. Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 2.pielikuma kartogrāfiskā materiāla aktualizēšanu
25. Par Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) aktivitātes “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” ietvaros sagatavotā projekta pieteikuma “Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā” iesniegšanu, piedalīšanos atklātā konkursā un nepieciešamā finansējuma apmēru
26. Par Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes projekta “Interešu centra “Dzīvo vesels” izveide” atbalstu
27. Par Rēzeknes novada domes 2016. gada biedra naudas palielināšanu nodibinājumā LEARN
28. Par pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” darbību 2015. gadā

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0