Rēzeknes novada domes sēde (21.08.2014.)

Publicēts 25.08.2014

1. Par grozījumiem Gaigalavas pamatskolas nolikumā

2. Par grozījumiem Jaunstrūžānu pamatskolas nolikumā

3. Par grozījumiem Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas nolikumā

4. Par skolēnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs

5. Par pirmskolas bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs

6. Par Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekles D.I. atbrīvošanu no amata

7. Par Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekles T.L. ievēlēšanu

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7882 007 0364 – izsoles atzīšanu par nenotikušu Rikavas pagastā

9. Par kustamas mantas – pasažieru autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 412 – izsoles atzīšanu par nenotikušu Dricānu pagastā

10. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7882 007 0364 atsavināšanu Rikavas pagastā

11. Par nekustamā īpašuma „Vasarānu ceļš” iegūšanu Lendžu pagastā

12. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai N.E. īpašumā Griškānu pagastā

13. Par nekustamā īpašuma „Žogotas” ar kadastra Nr.7854 009 0078 nosacītās cenas noteikšanu

14. Par nekustamā īpašuma „Trīs liepas” ar kadastra Nr.7860 004 0047 nosacītās cenas noteikšanu

15. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai J.S. Rikavas pagastā

16. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Z.L. Rikavas pagastā

17. Par H.T. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Silmalas pagastā

18. Par mantojamās zemes ar kadastra apzīmējumu 7860 002 0069 robežu un platības precizēšanu Kantinieku pagastā

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmumā „Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0271 Maltas pagastā”

20. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā „Par zemes vienību ierakstīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā”

21. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.jūlija lēmumā „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Strūžānu pagastā”

22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L.C. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0471 Lūznavas pagastā

23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Kantinieku pagastā

24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.V. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0054 Ozolmuižas pagastā

25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7886 006 0392, 7886 005 0208, 7886 007 0079 Sakstagala pagastā

26. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0277, 7886 003 0438 Sakstagala pagastā

27. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7856 003 0241, 7856 003 0370 Griškānu pagastā

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 4.augusta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ierakstīšanu rezerves zemes fondā Lūznavas pagastā”

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu I.L. un R.K. nekustamam īpašumam „Ružāni” Kantinieku pagastā

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu T.K. nekustamam īpašumam „Lana” Ozolaines pagastā

31. Par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma Nr.130 laušanu ar D.Z. Audriņu pagastā

32. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no N.L.

33. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V.N.

34. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.S.

35. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.S.

36. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.S.

37. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu J.Č. Stružānu pagastā

38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V.D. Stružānu pagastā

39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu L.K. Stružānu pagastā

40. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J.G. Lūznavas pagastā

41. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Griškānu pagasta sieviešu klubs „Smaids”” projektam „Brauc ar velosipēdu un dari savu dzīvi aktīvu un veselu”

42. Par biedrības „Maltas 2.vidusskolas vecāku klubiņš” projektam „Apskaņošanas aparatūras iegāde Maltas 2.vidusskolas vecāku klubiņa pasākumu organizēšanai” atbalstu

43. Par Nagļu pagasta pārvaldes projekta „Ērtāk un elegantāk” īstenošanu un visām tām izrietošajām saistībām un līdzfinansējuma nodrošināšanu

44. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Esi vasals” projektam „Bērnu rotaļu laukuma izveide”

45. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ezerrieksts 2012” projektam „Sporta kabineta aprīkojuma iegāde sporta pasākumu uzlabošanai Kaunatā”

46. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Sidrabrasa” projektam „No sirds saviem bērniem”

47. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Rāznas nacionālā parka biedrība” projektam „Strādāsim kopā”

48. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Rāzna Plus” projektam „Kaunatas parka labiekārtošana un pasākumu norises vietas izveidošana”

49. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „EX CHILL BASE” projektam „Trenažieru zāles izveidošana Mākoņkalna pagastā”

50. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības Sieviešu interešu klubs „Astra” projektam „Aprīkojuma iegāde biedrības kvalitatīvas darbības nodrošināšanai”

51. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Svēteļi” projektam „Sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Rosicas parka teritorijā”

52. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā „Par dzīvokļa īpašuma „Vējiņi 8” ar kadastra Nr.7850 900 0025 nosacītās cenas noteikšanu”

Protokols_2014_08_21_Nr_20
Sedes lemumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0