Rēzeknes novada domes sēde (21.04.2016.)

Publicēts 21.04.2016

Darba kārtība: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu

7. Par G. S. apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja amatā

8. Par dzīvokļa īpašuma “2”-1, Tūmuži, ar kadastra Nr.7896 900 0156 nodošanu atsavināšanai Vērēmu pagastā

9. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7872 001 0033 001 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 001 0036 un 7872 001 0033, kas atrodas “Borauha”, Mākoņkalna pagasts, nomas tiesību izsoli

10. Par kustamās mantas – kravas furgona MERCEDES BENZ 310 – atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu Lendžu pagastā

11. Par nekustamā īpašuma “Upesleja 1” Čornajas pagastā atsavināšanas izbeigšanu

12. Par nekustamā īpašuma “Lielmežs” Pušas pagastā atsavināšanas izbeigšanu

13. Par nekustamā īpašuma “Laimes putns” Sakstagala pagastā nodošanu atsavināšanai K. D.

14. Par dzīvokļa īpašuma Upes ielā 5-22, Rikavā, Rikavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016. gadam

16. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016. gadam

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. J. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7854 005 0248 un 7854 005 0249 Gaigalavas pagastā

18. Par zemes robežu un platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0046 un 7860 006 0047 Kantinieku pagastā

19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0109 sadali Stoļerovas pagastā

20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0040 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ozolaines pagastā

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu SIA “SAUBER” nekustamajiem īpašumiem “Danči” un “Rozītes” Ilzeskalna pagastā

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu A. G. nekustamajam īpašumam “..” Silmalas pagastā

23. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “I. D. individuālais medību iecirknis” Kaunatas pagastā

24. Par 2009. gada 2. marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.66 izbeigšanu ar V. S. Lendžu pagastā

25. Par 2009. gada 29. jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.155 izbeigšanu ar N. K. Sakstagala pagastā

26. Par 2009. gada 26. augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.151 izbeigšanu ar A. K. Silmalas pagastā

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu A. D.

28. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

29. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar U. M. Stružānu pagastā

30. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar M. S. Stružānu pagastā

31. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu E. P. Lendžu pagastā

32. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. R. Silmalas pagastā

33. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar I. G. Dricānu pagastā

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar V. P. Audriņu pagastā

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar L. B. Stružānu pagastā

36. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. M. Stružānu pagastā

37. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Ņ. M. Stružānu pagastā

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar L. P. Stružānu pagastā

39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. G. Stružānu pagastā

40. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. K. Stružānu pagastā

41. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. K. Stružānu pagastā

42. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Č. M. Stružānu pagastā

43. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.T. Stružānu pagastā

44. Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

45. Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS”

46. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” būvprojektu izstrādes nodrošināšanai

47. Par līdzekļu iedalīšanu Bērzgales pagasta pārvaldei projekta “Jaunas pamatekspozīcijas izveidošana Antona Rupaiņa muzejā” ekspozīcijas zāles renovācijai

48. Par zemes nomas līgumu pārjaunošanu un laušanu Nagļu pagastā

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0