Rēzeknes novada domes sēde (21.03.2013)

Publicēts 19.03.2013
Darba kārtība :
 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.101  „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā” izdošanu
 2. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam un Vides pārskata projekta pilnveidotās 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
 3. Par dzīvokļa „Greivuļu māja 2” – 2, Greivuļi, Audriņu pagastā nodošanu atsavināšanai Gaļinai Holodnajai
 4. Par dzīvokļa Jaunatnes iela 8k-3 – 55, Malta, Maltas pagastā nodošanu atsavināšanai Dainim Molodcovam
 5. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Andrim Strukam Griškānu pagastā
 6. Par nekustamā īpašuma „Dīķīši” ar kadastra Nr.7894 002 0329 nosacītās cenas noteikšanu
 7. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes iela 11 – 11, Kaunata, Kaunatas pagasts, ar kadastra Nr.7862 900 0096 nosacītās cenas noteikšanu
 8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Oskariņš” ar kadastra Nr.7888 005 0189 nosacītās cenas noteikšanu”
 9. Par pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7846 007 0150 Čornajas pagastā
 10. Par samaksas apstiprināšanu par sniegtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ar citām pašvaldībām Sociālās aprūpes iestādēs 2013.gadā
 11. Par aukstā ūdens un notekūdeņu savākšanas, un notekūdeņu attīrīšanas tarifu apstiprināšanu Ozolmuižas pagastā
 12. Par aukstā ūdens piegādes un notekūdeņu attīrīšanas tarifu apstiprināšanu Kantinieku pagastā
 13. Par Pujatu un Viraudas (Mākoņkalna pagasts) ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
 14. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
 15. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
 16. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0756 Griškānu pagastā
 17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Silvijai Vickai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0054 Čornajas pagastā
 18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines pagastā”
 19. Par zemes piekritību pašvaldībai Audriņu pagastā
 20. Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
 21. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Rikavas pagastā
 22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0113 sadali Bērzgales pagastā
 23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0254 sadali Ilzeskalna pagastā
 24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0171 sadali un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā
 25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0231 sadali Silmalas pagastā
 26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7876 001 0371 sadali Ozolaines pagastā
 27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7888 002 0224 sadali Silmalas  pagastā
 28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Sviestakalns” Vērēmu pagastā
 29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 006 0145 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Tatjanu Paramonovu Čornajas pagastā
 30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0020 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Elksni Dricānu pagastā
 31. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 008 0127 un 7854 008 0218 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antonu Sārni Gaigalavas pagastā
 32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 003 0354 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dmitriju Kurakinu Griškānu pagastā
 33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0388 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Zeiļu Griškānu pagastā
 34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 003 0430 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Pīlodži” Griškānu pagastā
 35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0451 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Rukmani Kaunatas  pagastā
 36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0144 iznomāšanu, zemes noma slīguma noslēgšanu ar Imantu Apeini Lendžu pagastā
 37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0166 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevgēniju Solovjovu Lūznavas pagastā
 38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0421  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edgaru Catlakšu Lūznavas pagastā
 39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0138 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Žagaru Maltas pagastā
 40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1295 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ritu Ksendzovu Maltas pagastā
 41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0293 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inesi Zuju Maltas pagastā
 42. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7874 006 0116, 7874 006 0017 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Romualdu  Grišāni Nagļu pagastā
 43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0292 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zandu Stikāni Nagļu pagastā
 44. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 006 0052 un 6876 006 0180 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Bojāri Nautrēnu pagastā
 45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 005 0040 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Urtanu Nautrēnu pagastā
 46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2481 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Brenču Ozolaines pagastā
 47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 005 0064 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ausmu Guli Ozolaines pagastā
 48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0671 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Pavro Ozolaines pagastā
 49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 005 0171 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Zuju Pušas pagastā
 50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 003 0058 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inesi Zuju Pušas pagastā
 51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 003 0108 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Salmaņi” Rikavas pagastā
 52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0265 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Siņicinu Strūžānu pagastā
 53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0295 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Titovu Strūžānu pagastā
 54. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0335, 7896 004 0336 un 7896 004 0353 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Ančupānu Vērēmu pagastā
 55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0335 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Blisiņu Vērēmu pagastā
 56. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0353 un 7896 004 0339 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Pavloviču Vērēmu pagastā
 57. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0335, 7896 004 0336, 7896 004 0339 un 7896 004 0353 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasilisu Reinicāni Vērēmu pagastā
 58. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0335, 7896 004 0336 un 7896 004 0353 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Guļsinu Selecku Vērēmu pagastā
 59. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0335 un 7896 004 0338 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Strucinsku Vērēmu pagastā
 60. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0336 un 7896 004 0353 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Venerandu Strupoviču Vērēmu pagastā
 61. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0336 un 7896 004 0339 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Staņislavu Rudzišu Vērēmu pagastā
 62. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Iru Tutinu Vērēmu pagastā
 63. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 001 0261 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Filatovu Feimaņu pagastā
 64. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0439, 7868 002 0199 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edgaru Catlakšu Lūznavas pagastā
 65. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0167 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevgēniju Solovjovu Lūznavas pagastā
 66. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 002 0137 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Gribustu Maltas pagastā
 67. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Antonam Tukišam un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 009 0080, 7872 009 0111 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Guntu Sudniku Mākoņkalna pagastā
 68. Par 2012.gada 27.septembra zemes nomas līguma Nr.160 grozīšanu ar Ludmilu Osipovu Audriņu pagastā
 69. Par 2007.gada 28.novembra nomas līguma Nr.21 grozīšanu ar Venerandu Fedotkinu Pušas pagastā
 70. Par 2007.gada 20.jūnija zemes nomas līguma Nr.64 laušanu ar Natāliju Sobolevu Audriņu pagastā
 71. Par 2012.gada 1.marta zemes nomas līguma Nr.8-7.1/298 laušanu ar Antonu Dzergaču Gaigalavas pagastā
 72. Par 2007.gada 24.oktobra zemes nomas līguma Nr.21 laušanu ar Leopoldu Krukovski Griškānu pagastā
 73. Par 2007.gada 9.oktobra zemes nomas līguma laušanu ar Glafiru Lukjansku Pušas pagastā
 74. Par 2011.gada 20.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6-2/49 8-8.1./505 laušanu ar Lianellu Balabinu Strūžānu pagastā
 75. Par 2011.gada 27.maija zemes nomas līguma Nr.6-2/518-8.1./661 laušanu ar Veru Siņicinu Strūžānu pagastā
 76. Par 2010.gada 1.septembra zemes nomas līguma Nr.149 laušanu ar Jevģēniju Pavloviču Vērēmu pagastā
 77. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Ļubovas Bužinkas
 78. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Mihaila Šafara
 79. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Irīnas Lāces
 80. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Pūdži”
 81. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Viktoru Zaharu Stružānu pagastā
 82. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Imantu Zaharu Stružānu pagastā
 83. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Valērijam Cvetkovam Stružānu pagastā
 84. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ivanam Kurmeļovam Stružānu pagastā
 85. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Žannai Kovalenokai Maltas pagastā
 86. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jevgeņijam Ivanovam Strūžānu pagastā
 87. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Vitālijas Duminam Stružānu pagastā
 88. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Līgai Litauniecei Stružānu pagastā
 89. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Anželai Agafonovai Strūžānu pagastā
 90. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Sergejam Ivanovam Stružānu pagastā
 91. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Svetlanai Sergejevai Čornajas pagastā
 92. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Jānim Čerskim Stružānu pagastā
 93. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Artūram Gļaudam Stružānu pagastā
 94. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Jūlijai Vošterienei Stružānu pagastā
 95. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Jurijam Lobanovam Stružānu pagastā
 96. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Viktoram Zaharam Stružānu pagastā
 97. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Valērijam Belkinam Stružānu pagastā
 98. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības kārtībā, apstiprināšanu
 99. Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)
 100. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 101. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtā)
 102. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu vispārējā kārtībā
 103. Par biedrības „Vienota Ģimene” projekta „Tētis, māmiņa un es, kopā pavingrosim mēs!” līdzfinansējuma piešķiršanu
 104. Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta „Trešais solis Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās” līdzfinansējuma piešķiršanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0