Rēzeknes novada domes sēde (21.01.2021)

Publicēts 19.01.2021

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas nolikumā

2. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamo fondu”

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles komisiju izveidošanu”

4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.

5. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājam J.G.

6. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kaunatas pagasta padomes priekšsēdētājam I.M.

7. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J.P.

8. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.

9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam, P.L.

10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M.

11. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam P.B.

12. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S.

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” Ozolmuižas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Kalna ielā 4, Dubuļi, Kaunatas pagastā, izsoles atzīšanu par nenotikušu

15. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 4-23, Dubuļos, Kaunatas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

16. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Stružānu pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu

17. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Stružānu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma “Nr.(..)” Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par nekustamā īpašuma “Avenes” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma “Brūklenes” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma “Arumi” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma „Notras” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma „Pļava” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi” Vērēmu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma “Rītausma 290” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai J.P.

26. Par nekustamā īpašuma “Priežu kalns” Pušas pagastā nodošanu atsavināšanai

27. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, Lūznavas pagastā, maiņu pret nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 1-9, Lūznavā, Lūznavas pagastā

28. Par nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 97/5, Rēzeknē, un Atbrīvošanas alejā 97/8, Rēzeknē, nomas līguma termiņa pagarināšanu un grozījumiem nomas maksā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

29. Par nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 97/5, Rēzeknē, un Atbrīvošanas alejā 97/8, Rēzeknē, pārņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā

30. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0087 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Dricānu pagastā

31. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0546 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzintars” Lūznavas pagastā

33. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 002 0006 Čornajas pagastā

34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

35. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

36. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu J.K. Lūznavas pagastā

37. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā”

38. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam

39. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.73 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu

40. Par atlīdzību Rēzeknes novada domes deputātiem

41. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un mēnešalgas”

42. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0