Rēzeknes novada domes sēde (20.09.2012)

Publicēts 19.09.2012
Darba kārtība:
1.    Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.88 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā” izdošanu
2.    Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.augusta lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.augusta saistošo noteikumu Nr.85 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2012.gadā”” izdošanu” atcelšanu
3.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
4.    Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
5.    Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu
6.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065, Dricānu pagasts, izsoles atzīšanu par nenotikušu
7.    Par nekustama īpašuma kadastra Nr.7850 008 0065, Dricānu pagasts, atkārtotu pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli
8.    Par kustamas mantas – ūdenstorņu virszemes konstrukcijas pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
9.    Par piekrišanu zemes iegūšanai SIA „Adamovas krasti” īpašumā Vērēmu pagastā
10.    Par nekustamā īpašuma „1.Maija iela 92B” ar kadastra Nr.7870 003 0604 nosacītās cenas noteikšanu
11.    Par aizņēmuma ņemšanu ELRI – 177 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās
12.    Par atļauju nojaukt inženierbūvi Kantinieku pagastā
13.    Par skolēnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs
14.    Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs
15.    Par kompensācijas izmaksāšanu Sergejam Makarovam
16.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai lietošanā esošai zemes vienībai Griškānu pagastā
17.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lūznavas pagastā
18.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā
19.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0734 Griškānu pagastā
20.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1155 Ozolaines pagastā
21.    Par starpgabala statusu noteikšanu zemes vienībām un to piekritības noteikšanu pašvaldībai Dricānu pagastā
22.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Stoļerovas pagastā”
23.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7894 002 0384 sadali Strūžānu pagastā
24.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Stūrīši” Gaigalavas pagastā
25.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0634 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Aļošinu Audriņu pagastā
26.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0320 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Baranovsku Čornajas pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0210 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jerinu Krompāni Čornajas pagastā
28.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0030 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Sprukti Čornajas pagastā
29.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0476 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zitu Andrejevu Dricānu pagastā
30.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0069 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Evaldu Dērvinieku Dricānu pagastā
31.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0451 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Igauni Dricānu pagastā
32.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0330 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Velgu Krusti Dricānu pagastā
33.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0328 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Vadzišu Dricānu pagastā
34.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0330 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilonu Vilcāni Dricānu pagastā
35.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0222 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Kolesnikovu Feimaņu pagastā
36.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0397 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0308 daļas iznomāšanu Aināram Plušam Gaigalavas pagastā
37.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0405 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Iju Viļumu Gaigalavas pagastā
38.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0734 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lūciju Ančevsku Griškānu pagastā
39.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0300 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Marutu Puisāni Ilzeskalna pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0139 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Zelmeņi” Lendžu pagastā
41.    Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0010 daļas iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Zelmeņi” un zemes nomas līguma noslēgšanu Lendžu pagastā
42.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0202 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Lūznavas pagastā
43.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0101  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu  ar Valentīnu Zlotnikovu  Lūznavas pagastā
44.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0113 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Krišānu Nautrēnu pagastā
45.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1155 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Maiju Voveri Ozolaines pagastā
46.    Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Zinaidai Matvejevai uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2214 un zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Ināru  Tihomirovu Ozolaines pagastā
47.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0063  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Ņinu Dreimani Rikavas pagastā
48.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0271, 7886 003 0272 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jūliju Anču Sakstagala pagastā
49.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0225, 7886 005 117, 7886 005 0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Čeiču Sakstagala pagastā
50.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0252, 7886 005 0147, 7886 003 0268 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevģēniju Morozovu Sakstagala pagastā
51.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 006 0189, 7886 006 0191, 7886 006 0190 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Lukjanovu Sakstagala pagastā
52.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 004 0161, 7886 002 0205 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Smirnovu Sakstagala  pagastā
53.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0046, 7894 002 0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Gailumu Strūžānu pagastā
54.    Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0403 un 7842 003 0205 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Černobrovu Audriņu pagastā
55.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0075 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Buļi Čornajas pagastā
56.    Par rezerves zemes fonda  zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0077 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jerinu Krompāni Čornajas pagastā
57.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0167 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0395 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aināru Plušu Gaigalavas pagastā
58.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0203 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Lūznavas pagastā
59.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0188 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Safonovu Lūznavas pagastā
60.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0208  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoņinu Smali Lūznavas pagastā
61.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1104 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Vladimiru Vinogradovu Lendžu pagastā
62.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1155 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Anatoliju Vladimirovu Lendžu pagastā
63.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1043 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Larisu Čeksi Lendžu pagastā
64.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0151 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aivaru Žurilu Lendžu pagastā
65.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1003 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Lūciju Vasiļevsku Lendžu pagastā
66.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0241 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Andri Adijānu Lendžu pagastā
67.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 2004 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Mariju Šmauksteli Maltas pagastā
68.    Par zemes nomas līguma grozīšanu ar Ludmilu Bobrovu, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0312 un 78540070182 izslēgšanu no līguma Gaigalavas pagastā
69.    Par 2007.gada 10.septembra zemes nomas līguma Nr. 57 nomas tiesību izbeigšanu Pēterim Žuravļovam uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  7870 006 0104 Maltas pagastā
70.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Dairim Podiņam Rikavas pagastā
71.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Svetlanu Sergejevu Čornajas pagastā
72.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
73.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
74.    Par vistu fermas Rēzeknes novadā, Ozolaines pagastā, īpašumā „Pūces 1” (kadastra Nr.7876 001 2558), būvniecības ieceri
75.    Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā
76.    Par biedrības „Svētenis” projekta „Apgūsti zvejniecību – rotaļājoties!” atbalstu
77.    Par biedrības „Rāzna plus” projekta PRIEKS IR UZDEJOT”  atbalstu
78.    Par biedrības „Ezerrieksts 2012” projekta „ESAM FORMĀ” atbalstu
79.    Par biedrības „Silmalieši” projekta „Par košāku un labvēlīgāku dzīvi laukos” atbalstu
80.    Par biedrības „Silmalieši” projekta „Mūsdienīgas ofisa tehnikas bezmaksas apguves un izmantošanas punkta izveide” atbalstu
81.    Par biedrības „Ūdzeņa” projekta „Dejojam savam un citu priekam” atbalstu
82.    Par biedrības „Vienota ģimene” projekta „Rotaļu laukuma „Rakari” izveide Vērēmu pagasta bērniem” atbalstu
83.    Par Kaunatas pagasta pārvaldes projekta „BRĪVAIS LAIKS KRĀSAINĀKS” atbalstu
84.    Par Strūžānu pagasta pārvaldes projekta „Strūžānu kultūras nama skatuves, zāles apgaismojuma nomaiņa un fasādes apgaismojuma ierīkošana” atbalstu
85.    Par Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Baltās mājas” atbalstu
86.    Par Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Sanākam, sadziedam, sadancojam” atbalstu
87.    Par Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība „Sidrabrasa” projekta „Lai top skaista sēta”, atbalstu
88.    Par biedrības „Šodiena – Rītdienai” projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Ratnieku ciemā” atbalstu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0